Oct 22

Mia Birk to speak at The Atlantic “Washington Ideas Forum”

Alta President, Mia Birk, is a featured speaker at The Atlantic “Washington Ideas Forum” next week in Washington, DC, Oct 29-30.